www.eprace.edu.pl » utrata-pracy » Metodologia badań własnych » Problemy badawcze

Problemy badawcze

Istotnym etapem podejmowania wszelkich badań jest uświadomienie sobie problemów określających zakres planowanych przedsięwzięć badawczych.

Według W. Zaczyńskiego problem badawczy to uświadomienie sobie trudności wraz z chęcią ich przezwyciężenia, prowadzi to do stawiania ogólnych, a następnie coraz bardziej szczegółowych pytań.57

M. Łobocki podaje, że: „problem badawczy jest zwykle uszczegółowieniem celu badań, umożliwia bowiem dokładniejsze poznanie tego, co rzeczywiście zamierzamy zbadać.”58

Według T. Pilcha problemy badawcze, czy raczej zespół problemów badawczych, wyznacza dalszy proces myślowy w fazie koncepcji. Stanowią one podstawę tworzenia hipotez. Problemy badawcze pośrednio stanowią podstawę do typologii zmiennych zależnych i niezależnych, a także wskaźniki do zmiennych. Od problemów zależy także jakie techniki i narzędzia dobieramy, aby je rozwiązać.59

Podstawowy problem w podjętych badaniach przybiera postać następującego pytania: „ Jak reagują pracownicy na wiadomość o utracie pracy?”

Tak wyodrębniony problem główny pozwala na wyodrębnienie problemów szczegółowych:

1. Jakie są sposoby radzenia sobie ze stresem w sytuacji utraty pracy?

2. Jaki wpływ ma utrata pracy na życie rodzinne?

3. Czy osoby starsze mają większe poczucie zmiany w strukturze życia niż

osoby młodsze?

Badania można podzielić na ilościowe i jakościowe. Badania ilościowe polegają na opisie i analizie faktów, zjawisk, procesów, przedstawianych następnie w formie różnych zestawień i obliczeń statystycznych czy matematycznych.60 Badania jakościowe zaś obejmują dokonywanie analizy badanych zjawisk, wyróżnianie w nich elementarnych części składowych, wykrywanie zachodzących między nimi związków i zależności, charakteryzowanie ich struktury całościowej, interpretacji ich sensu lub spełnianej przez nie funkcji.61

W mojej pracy zrezygnowałam z hipotez badawczych. Hipoteza jest bowiem najczęściej wyjaśniana jako propozycja twierdzenia naukowego. Jest propozycją odpowiedzi na pytania zawarte w problematyce badawczej. Ja w mojej pracy oparłam się głównie na badaniach jakościowych, które pozwalają na poznanie wielu dodatkowych aspektów badanego problemu, których nie da się przewidzieć ani w celach, ani w hipotezach. Badane zjawisko jest poznawane przeze mnie w warunkach naturalnych, osoby badane są traktowane w sposób partnerski, a sytuacja dosyć osobliwa.

W dzisiejszych czasach coraz częściej można dostrzec tzw. kult faktów.62

Kładzie się nacisk na „liczby”, zapominając o znaczeniu badań jakościowych. Badacz powinien je tymczasem traktować w sposób równoprawny, pluralistyczne ujęcie umożliwia bowiem szersze spojrzenie na dane zjawisko.

M. Łobocki twierdzi, że: „ badania jakościowe umożliwiają poznanie szerszego kontekstu interesujących badacza zjawisk i rozpoznania ich w warunkach naturalnych.”63

Znaczenie badań jakościowych w badaniach społeczno-pedagogicznych jest sprawą bezdyskusyjnej wagikomentarze

Chciałabym ostrzec tych, którzy pragną dobrze napisać swoją pracę. Przypis nr 59 jest błędnie podany. Powinno widnieć: T. Pilch, Zasady badan pedagogicznych, Wrocław 1977, s.65. Sprawdzajcie wiarygodność prac!!!

skomentowano: 2010-08-25 18:16:42 przez: studentka

przypis 59 jest prawie poprawny, jedynie nazwisko współautora jest błędne zamiast Barman powinno być Bauman,ta ksiązka miała kilka wydań

skomentowano: 2012-06-26 21:45:44 przez: Barmam

jaki jest autor przypisu 60 ?

skomentowano: 2015-05-25 16:56:02 przez: laura

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.